Výchovně vzdělávací činnosti

Aktivity výchovně–vzdělávacích činností oblasti NRP jsou především určeny dětem školního věku (6-18 let) vyrůstajících v náhradních rodinách se kterými spolupracujeme. Cílem těchto aktivit je jak úspěšné zvládání školních požadavků, zlepšování školního prospěchu, tak zároveň úspěšnost dětí ve třídním či širším kolektivu vrstevníků a schopnost začlenit se. Dále je kladen důraz na aktivní zapojení náhradních rodičů do procesu přípravy a celková edukace dětí, jejich motivace, vedení ke vzdělávání.

Záměrem je tedy budování a rozvoj pozitivního vztahu jak dětí, tak pečujících osob ke vzdělávání a přispění k rozvoji všeobecné gramotnosti.

Tyto aktivity probíhají dle potřeby a aktuálního stavu. Aktivity jsou realizovány v prostorách naší organizace popřípadě a předchozí domluvě v domácnostech pěstounů.