Dohoda o výkonu pěstounské péče v RKC Chaloupka

 

Od 1.1.2013 vešla v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče v České republice.

Od výše uvedeného data má povinnost osoba pečující (pěstoun/poručník) a osoba v evidenci (pěstounská péče na přechodnou dobu) uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče a to buď s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který vykonává náhradní rodinou péči, ve městě Ostrava jde o Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo s pověřenou osobou pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, kterou je právě Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s. či jinou pověřenou organizací.

Dohodu o výkonu pěstounské péče musí pěstoun či poručník uzavřít do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o svěření dítěte/dětí do jejich pěstounské či poručnické péče.

Pěstouni na přechodnou dobu jsou tuto dohodu povinni uzavřít ode dne zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu příslušného krajského úřadu.

Jsou-li pěstouni, poručníci nebo pěstouni na přechodnou dobu manželé, uzavírají pouze jednu dohodu o výkonu pěstounské péče.

Rovněž tyto osoby uzavírají pouze jednu dohodu o výkonu pěstounské péče, bez ohledu na počet svěřených dětí do jejich péče.

Dle Nového občanského zákoníku soud zpravidla umístí dítě do péče pěstounů na dobu, po kterou trvá rodičům překážka v osobní péči o dítě s tím, že rodič může kdykoli požádat soud o vrácení dítěte zpět do své osobní péče. Proto i takzvaná klasická dlouhodobá pěstounská péče může mít jen dočasné trvání. Pokud však biologický rodič zájem neprojeví, trvá dlouhodobá pěstounská péče do 18 let věku svěřeného dítěte.

V případě pěstounů poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu dohoda trvá po dobu, po kterou je osoba rozhodnutím krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

V případě uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče naše organizace zajišťuje poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi jedním průvodcem a pěstounskou rodinou.

Pěstounům, poručníkům a osobám poskytujícím pěstounskou péči na přechodnou dobu poskytujeme všechny služby, které ukládá zákon, tedy doprovázení, respitní péči, zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců, zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě/děti, pomoc a zprostředkování styku dítěte/dětí s biologickou rodinou či osobami blízkými dítěte včetně zajištění asistence při tomto styku, letní pobytový či příměstský tábor pro děti v náhradní rodinné péči, výchovně-vzdělávací aktivity pro děti apod.

V případě zájmu kontaktujte manažera pro oblast NRP

Mgr. Barbora Brusová

tel. 737 208 566,

email:brusova@chaloupkaostrava.cz

V SOUČASNÉ DOBĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE.