ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

Posláním RKC Chaloupka v oblasti SPOD je poskytovat odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům, popř. jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte. RKC Chaloupka přispívá svou činností k naplňování práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí, zaměřuje se na ochranu rodiny a rodičovství a napomáhá realizaci vzájemného práva dětí a rodičů na rodičovskou výchovu a péči, a to vždy vzhledem k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Rovněž poskytuje pomoc a podporu rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte při výkonu jejich práv a povinností.
RKC Chaloupka se také zaměřuje na vyhledávání nových potencionálních pěstounů, na doprovázení a podporů žadatelů o náhradní rodinnou péči a doprovázení a podporu pěstounských rodin v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.

1. Etické principy organizace

1. Veškeré aktivity Rodinného a komunitního centra Chaloupka (dále RKC Chaloupka) vycházejí z hodnot demokracie a lidských práv. Řídí se platným legislativním rámcem České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů, Základní listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a dalších.
2. RKC CHALOUPKA naplňuje své poslání a cíle dle stanov organizace.
3. RKC CHALOUPKA užívá svěřené prostředky i lidské zdroje v souladu s posláním organizace. Pravidelně zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření, uvádí přehled poskytnutých výsledků a darů.
4. RKC CHALOUPKA napomáhá v rámci svých aktivit realizaci a posilování principů občanské společnosti.

2. Etické zásady ve vztahu ke klientovi

1. Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
2. Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů. Pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům.
3. Pracovník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu.
5. Pracovník RKC CHALOUPKA udržuje a rozvíjí své profesionální kompetence, které obsahují i supervizi.
6. Pracovník zachovává hranice vlastních kompetencí.

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnancům

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnancům
1. Zaměstnavatel vytváří svým zaměstnancům takové podmínky, které umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
2. RKC CHALOUPKA zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců a odmítá všechny formy diskriminace uvnitř organizace.
3. Zaměstnavatel zajistí všem zaměstnancům RKC CHALOUPKA možnost dalšího vzdělávání v souladu s nároky jednotlivých pracovních pozic.

4. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

1. Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
2. Pracovník se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly dobré jméno RKC CHALOUPKA. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.
3. Pracovník má právo vyžadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel podmínky, které pracovníkům umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
4. Pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.
5. Ve veřejném vystupování dbá zaměstnanec zájmů RKC CHALOUPKA. Pokud k tomu není oprávněn i z titulu své funkce, podává jakékoliv informace, které se týkají RKC CHALOUPKA veřejným sdělovacím prostředkům a veřejnosti prostřednictvím k tomu určených a kompetentních osob, v případě RKC CHALOUPKA je touto osobou ředitelka RKC CHALOUPKA a manažerka RKC CHALOUPKA.

5. Etické zásady kolegiality

1. Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků. Spolupracuje s nimi, což přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.
2. Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem po dohodě s ředitelkou RKC Chaloupka.
3. Pracovník respektuje právo svých kolegů na soukromí a ochranu osobních údajů.
4. Pracovník konstruktivně spolupracuje s kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty.
5. Pracovník RKC CHALOUPKA je otevřen týmové spolupráci. Dodržuje v rámci organizace zásady vzájemné důvěry a otevřené komunikace.
6. Pracovník spolupracuje s odborníky a pracovníky jiných zařízení, organizací a institucí.

6. Etické zásady ve vztahu k partnerům a dárcům

1. Pracovníci dbají o řádnou evidenci přijatých darů a poskytnutých příspěvků.
2. Pracovníci projevují úctu a vážnost k zakladatelům a dárcům.
3. Respektují projevenou vůli a přání dárců, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo se stanovami RKC CHALOUPKA.
4. Informují dárce o skutečnostech, které se vztahují k jeho osobě, jsou-li použity v dokumentech vydávaných RKC CHALOUPKA.
5. Pracovníci dojednají s dárci, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru.

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Každý zaměstnanec, pracovník i dobrovolník Rodinného centra Chaloupka z.s. /dále jen zaměstnanec RKC Chaloupka/ je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve služby a pomoc RCK Chaloupka.

Zaměstnanec RKC Chaloupka zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České republice, jakož i k RKC Chaloupka a ostatním kolegům RKC Chaloupka.

1. Zákonnost

1. Veškeré aktivity RKC Chaloupka vycházejí z hodnot demokracie a lidských práv. Řídí se platným legislativním rámcem České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů, Základní listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a dalších.

2. Zaměstnanec RKC Chaloupka plní úkoly v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

2. Rozhodování

1. V mezích zákona zaměstnanec RKC Chaloupka vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob zaměstnanec RKC Chaloupka zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc svěřena.

2. Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec RKC Chaloupka respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle RKC Chaloupka, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto kodexem.

3. Profesionalita

1. Zaměstnanec RKC Chaloupka vykonává svou práci na odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.

2. Zaměstnanec RKC Chaloupka jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.

3. Ve vztahu k veřejnosti jedná zaměstnanec RKC Chaloupka s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

4. Nestrannost

1. Zaměstnanec RKC Chaloupka dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec RKC Chaloupka preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zaměstnanec RKC Chaloupka se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

2. Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec RKC Chaloupka tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.

3. Zaměstnanec RKC Chaloupka vystupuje vůči účastníkům právních vztahů objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

5. Rychlost a efektivita

1. Zaměstnanec RKC Chaloupka vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.

2. Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje zaměstnanec, pracovník a dobrovolník tak, aby RKC Chaloupka nevznikaly zbytečné náklady.

6. Střed zájmů

1. Zaměstnanec RKC Chaloupka svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

2. Zaměstnanec RKC Chaloupka se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

3. Pokud si zaměstnanec RKC Chaloupka není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho podílem na pracovních úkolech, projedná záležitost se svým nadřízeným.

7. Korupce

1. Zaměstnanec RKC Chaloupka nepřijímá při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním ani vyžaduje dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nepřipustí ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování.

2. Zaměstnanec RKC Chaloupka jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

3. Zaměstnanec RKC Chaloupka se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

4. Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém
se zaměstnanec RKC Chaloupka dozvěděl hodnověrným způsobem, oznamuje neprodleně svému nadřízenému. Zaměstnanec RKC Chaloupka bezodkladně oznámí svému nadřízenému nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

8. Nakládání se svěřenými prostředky
1. Zaměstnanec RKC Chaloupka vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.
9. Mlčenlivost

1. Zaměstnanec RKC Chaloupka zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele.

2. Zaměstnanec RKC Chaloupka zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu pracovních povinností, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

10. Informování veřejnosti
1. Každý zaměstnanec RKC Chaloupka poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy a tyto informace jsou zvěřeněny na webových stránkách RKC Chaloupka.
11. Veřejná činnost
1. Zaměstnanec RKC Chaloupka se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, která by mohla snížit důvěru RKC Chaloupka v očích veřejnosti a jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti RKC Chaloupka.
12. Reprezentace

1. Zaměstnanec RKC Chaloupka užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho práce.

2. Zaměstnanec RKC Chaloupka jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec RKC Chaloupka taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob.

3. Zaměstnanec RKC Chaloupka svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost RKC Chaloupka.

13. Uplatnitelnost a vymahatelnost
1. Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce se všemi jeho důsledky.
14. Závěrečná ustanovení
1. Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti zaměstnance RKC Chaloupka.

 

 

POSTUPY

Postup při uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Zájemce o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče kontaktuje vedoucí pro oblast náhradní rodinné péče, se kterou si sjedná osobní schůzku. Na této schůzce je informován o obsahu dohody a o službách, které organizace nabízí. Zájemce má možnost si návrh dohody prostudovat v domácím prostředí a na následné schůzce připomínkovat.

Je-li zájemce pěstounem či poručníkem, musí při osobní schůzce předložit vykonatelné nebo pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí do své pěstounské či poručenské péče.

Je-li zájemce osoba v evidenci, je povinna předložit vykonatelné nebo pravomocné rozhodnutí vydané Krajským úřadem o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

K uzavření dohody je vždy nutný souhlas příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, dle trvalého pobytu zájemce. Souhlas zajišťuje naše organizace.

Obsah dohody o výkonu pěstounské péče

Dohoda má vždy písemnou podobu, obsahuje označení smluvních stran, jména dětí, na něž se dohoda vztahuje, podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečující osoby nebo osoby v evidenci, minimální frekvenci setkání klíčového sociálního pracovníka s pěstounem, poručníkem nebo osobou v evidenci, způsob výpovědi a výpovědní lhůtu pro ukončení dohody. Dohoda musí vždy respektovat individuální plán ochrany dítěte.

Změna dohody může vyplynout ze situace v rodině osoby pečující nebo v evidenci, ze změn individuálních plánů ochrany dítěte svěřených dětí, zejména pak v důsledku přijetí dalších dětí. Změnit obsah dohody je možné stejným postupem jako uzavření dohody. Lze tak učinit pouze písemně a se souhlasem místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pak je vypracován dodatek k dohodě, který podepisuje zájemce a ředitelka organizace.

Dohodu, v konečné fázi, podepisuje vždy zájemce a ředitelka organizace. Dohoda je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, a to pro účely: zájemce, organizace, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí a příslušného úřadu práce.

Zánik a výpověď dohody

Dohoda o výkonu pěstounské péče zaniká ze zákona dnem, kdy skončí pěstounská či poručenské péče (nejpozději tedy dnem zletilosti posledního svěřeného dítěte) nebo dnem vyřazení osoby v evidenci z evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

V případě, že je dohoda uzavřena od svěření dítěte do předpěstounské péče, trvá i po rozhodnutí o svěření tohoto dítěte do pěstounské péče.

Osoba pečující nebo v evidenci může vypovědět dohodu kdykoliv a bez udání důvodu. Mohou pak uzavřít jinou dohodu nebo vyčkat vydání správního rozhodnutí ze strany místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

RKC Chaloupka může vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče jen pro:

– závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující/v evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče,

– opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče,

– odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně osoby v evidenci.

O vypovězení dohody informuje písemně RKC Chaloupka neprodleně místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Do 30 dnů od vypovězení dohody musí osoba pečující nebo v evidenci uzavřít novou dohodu s jiným subjektem, nebo místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Vyřizování a podávání stížností na poskytování služeb

Klient je seznámen se svým právem podat stížnost a způsoby vyřizování stížnosti srozumitelnou formou při zahájení poskytování sociálně-právní ochrany a klíčový pracovník jim toto právo v průběhu spolupráce připomíná.

Stížností rozumíme vyjádření nespokojenosti jakékoliv osoby s poskytováním služeb organizace.

Stěžovatel je osoba/osoby, které stížnost podávají.

Kdo může stížnost podat

Stížnost může podat jakákoliv osoba či skupina, která chce vyjádřit nespokojenost se službou, chováním či jednáním vykonávanými pověřenou osobou a vyžaduje odezvu. Stížnost vyřizuje jakýkoliv pracovník RKC Chaloupky pracující v přímém kontaktu s klienty, pokud stížnost není určena konkrétnímu z nich, v takovém případě tuto nevyřizuje přímý adresát stížnosti, ani jeho podřízený. Pokud je stížnost adresována vedoucímu pracovníkovi, vyřizuje tuto člen spolku.

Každá stížnost bude řešena tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a důstojnost osoby, která stížnost podala, stížnost bude prošetřována v celém jejím rozsahu, objektivně a bez předpojatosti vůči osobě, která ji podala i vůči sdělovaným skutečnostem.

Způsoby podání stížnosti

Stížnost může být podána různými způsoby:

  1. Osobně – ústně přímo na pracovišti RKC Chaloupka je sepsán záznam o stížnosti ve formuláři „Stížnost_Formulář“
  2. Písemně na adresu RKC Chaloupky
  3. Písemně na pracovišti oblasti náhradní rodinné péče a vhozením do schránky s názvem „Stížnosti“
  4. V tištěné či elektronické podobě na email info@rcchaloupka.cz nebo na jiný email uvedený na webových stránkách organizace
  5. Osobně na recepci RKC Chaloupka v uzavřené obálce s nápisem „Stížnost“

Způsob vyřízení stížnosti

Pověřená osoba vyřizuje přijatou stížnost ve lhůtě 30 dní ode dne jejího přijetí.

Každá přijatá stížnost je vyřizována písemně a stěžovatel je seznámen s obsahem vyřízení stížnosti. Pokud je stížnost podána osobně, je sepsán záznam do formuláře „STÍŽNOST_FORMLULÁŘ“. Pokud je stížnost podána anonymně, stěžovatel by měl dát k dispozici anonymní kontakt (například email založený speciálně k účelu anonymní stížnosti), na který může pověřená osoba reagovat, nebo si může reakci přečíst na veřejném viditelném místě v prostorách RKC Chaloupky. Pokud je stěžovatelem dítě, je nutné přizpůsobit řešení stížnosti jeho věku a vyspělosti.