Projekt „Sportem proti nudě“

Zpráva o průběhu realizace projektu Sportem proti nudě za rok 2016

Od roku 2014 v rámci projektu Sportem proti nudě pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí smysluplně trávit volný čas. V rámci projektu pravidelně společně sportujeme, a to jak v tělocvičně či na hřišti, kde se snažíme rozvíjet pohybové dovednosti dětí, tak při návštěvě tzv. „nových“ sportů pro děti. Zde se snažíme dětem rozšířit obzory a případně najít pro ně vhodnou pravidelnou sportovní aktivitu. Preventivně tak působíme proti delikventnímu a patologickému chování dětí.

V roce 2016 jsme se zaměřili na dva typy sportovních aktivit:

  1. pravidelné sportování v tělocvičně – zdokonalování se zejména v míčových sportech jako vybíjená, přehazovaná, florbal, fotbal.

Tělocvičnu jsme s dětmi navštívili celkem 10 x, průměrně se sportování zúčastnilo 14 dětí.

  1. Návštěvy sportovišť a sportovních klubů a vyzkoušení si nových sportů.

Z nových sportů jsme se věnovali:

  • bowlingu – 3 krát, z toho 1 krát v Ostravě a 2 krát v Komorní Lhotce (bowlingové centrum penzionu Zátiší) – nejdříve proběhla výuka základů bowlingu včetně pravidel, následně proběhl turnaj družstev pod vedením provozovatele bowlingového centra, průměrný počet dětí 21
  • badmintonu – 1 krát v březnu s účastí 13 dětí
  • minigolfu – 1 krát v květnu s účastí 10 dětí
  • turistickému výletu spojenému s orientačním během – 1 krát v červnu s účastí 19 dětí
  • tréninku ringa – 1 krát v říjnu s účastí 17 dětí
  • tréninku horolezectví na lezecké stěně – 1 krát v listopadu s účastí 16 dětí

O akce tohoto projektu děti projevují stále zájem, řada z nich se výrazně zlepšila v míčových sportech. Návštěva tréninků sportovních klubů je pro děti bonusem navíc, kdy si mohou vyzkoušet „opravdový“ trénink jako „skuteční“ sportovci.

Závěrečná zpráva o průběhu realizace projektu za rok 2015

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu byla prevence kriminality dětí a mládeže z rizikových skupin na Ostravsku prostřednictvím volby vhodných volnočasových sportovních aktivit.

Dílčí cíle:

– snižování míry trestné činnosti na Ostravsku

– nalezení vhodných aktivit prevence delikventní činnosti dětem a mládeži v rámci sportovních činností

– provázanost rodinných poradenských činností s činnostmi preventivními v podobě aktivního trávení volného času – komplexní práce s rodinou

– seznámení dětí s různými sporty, zprostředkování možnosti si sport aktivně vyzkoušet a v případě zájmu zprostředkovat pravidelné smysluplné trávení volného času dítěte

Záměr a způsob realizace projektu:

Projekt byl realizován formou:

  1. pravidelným sportováním v tělocvičně či na venkovním hřišti
  2. návštěvou sportovního klubu

Došlo k organizaci a následné realizaci celkem 14 sportovních akcí v rámci Ostravy. Cílovou skupinou byly děti ve věku 6 – 15 let, převážně z lokality Moravská Ostrava a Přívoz.

V rámci projektu proběhlo 9 tréninků v tělocvičně či na venkovním hřišti, na kterých jsme se věnovali výuce a zdokonalování se v míčových sportech. Vycházeli jsme ze zkušeností z minulého roku, kdy většina dětí nebyla schopná hrát míčové hry, protože neovládala práci s míčem. Zaměřili jsme se na základní sporty – házená, vybíjená, volejbal, basketbal, fotbal.

V květnu 2015 jsme se zúčastnili výuky jízdy na koni v Hipocentru Koryčany v.o.s.. Děti si  vyzkoušely jízdu na koni a správné ovládání koně. V říjnu 2015 jsme absolvovali turistický výlet s oddílem Bludný kruh, horolezecký trénink ve sportovním klubu Blok centrum, o.s. a trénink bowlingu v areálu penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. V listopadu jsme se zúčastnili tréninku stolního tenisu ve sportovním klubu TJ Ostrava KST.

Průměrná účast dětí na akci činila 18 dětí.

Na jednotlivých akcích se podíleli zaměstnanci RKC Chaloupka, z.s. zaměstnaní na dohodu o provedení práce, lektoři hlídání, koordinátor a zdravotník. Některé náklady na mzdy jsme hradili z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů jsme zakoupili sportovní potřeby a získali dárce pro sportovní oblečení některých dětí, jejichž rodiče nemohou finančně zajistit např. sportovní sálovou obuv.

Podrobný popis akcí:

Únor 2015    – 28.2. výuka míčových sportů v tělocvičně, účast 21 dětí.

Březen 2015 – 14.3., 22.3., 28.3. – výuka míčových sportů v tělocvičně – zaměřili jsme se na vybíjenou a fotbal, intenzívní tréninky pro zlepšení sportovních dovedností dětí v míčových sportech. 14. 3. účast 12 dětí, 22.3. účast 14 dětí, 28.3. účast 15 dětí.

Duben 2015 – 4.4., 11.4. – výuka míčových her – základy volejbalu a basketbalu, 4.4. účast 19 dětí, 11.4. účast 21 dětí.

Květen 2015 – 2.5.2015 – výuka jízdy na koni v Hipocentru Koryčany v.o.s. pod vedením

zaměstnanců Hipocentra, účast 18 dětí. 30.5.2015 – výuka míčových her – turnaj ve vybíjené, fotbalový zápas, účast 31 dětí.

Červenec 2015 – 13.7.2015 – výuka míčových her – vybíjená, fotbal, účast 15 dětí.

Září 2015     – 5.9.2015 – výuka míčových her – technika práce s míčem, fotbal, účast 19 dětí.

Říjen 2015   – 3.10. – turistický výlet s turistickým oddílem Bludný kruh – v rámci výletu výuka uzlování, střelba ze vzduchovky pod vedením vedoucích turistického oddílu, účast 21 dětí. 18.10. – horolezecký trénink ve sportovním klubu Blok centrum, o.s. pod vedením trenérů sportovního klubu, účast 15 dětí. 24.10. – trénink a turnaj v bowlingu v Komorní Lhotce (bowlingové centrum penzionu Zátiší) – výuka základů bowlingu včetně pravidel, následně proběhl turnaj družstev pod vedením provozovatele bowlingového centra,

účast 22 dětí.

Listopad 2015 – 7.11. – trénink stolního tenisu v TJ Ostrava KST na Varenské ul. v Ostravě pod vedením trenéru TJ Ostrava, účast 16 dětí.

Propagace:

propagace Města Ostravy a projektu na tričkách s logem města a projektu, které měli účastníci na akcích oblečeny

– propagace města na všech propagačních materiálech vztahujících se k projektu

– prezentace města na webových stránkách RKC Chaloupka, z.s.

– pravidelné pozvání zástupců města na akce

– uveřejnění spolupráce ve výroční zprávě RKC Chaloupka, z.s.

Partneři:

Hipocentrum Koryčany v.o.s. – jezdecký a sportovní areál

Turistický oddíl Bludný kruh Ostrava

Bowlingové centrum Penzionu Zátiší Komorní Lhotka

Blok centrum o.s. – lezecké centrum Ostrava

Tělovýchovná jednota  Ostrava KST – klub stolního tenisu

ZŠ Ostrava – Nádražní 117 – pronájem tělocvičny

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pitra – pronájem tělocvičny

Závěr

Projekt byl velmi úspěšný a účast dětí byla vyšší, než jsme si předem stanovili. Děti dokázaly vytvořit tým, kde se rády setkávaly a díky profesionálním partnerům- sportovcům děti musely překonat své osobní hranice. Rádi bychom, aby tento projekt byl podpořen i v dalším roce 2016, protože vede děti k překonávání překážek, radosti z pohybu a i to co se pro ně zpočátku zdálo nepřekonatelné, zvládají cílenou prací lépe. Pro potřeby projektu vznikly samostatná alba a také děti dostaly na památku osobní fotografie. Pro projekt se nám podařilo získat dárce, který financuje sálovou obuv pro děti, které nemají toto vybavení. Děkujeme za podporu v roce 2015 a věříme, že v roce 2016 bude projekt znovu podpořen.

V Ostravě dne 12.11.2015

Mgr. Edita Kozinová, ředitelka RKC