Výchovně vzdělávací činnosti

Aktivity výchovně – vzdělávací oblasti péče o děti jsou především určeny pro děti školního věku (6-18 let) vyrůstající v náhradní rodině, ale také pro biologické děti pěstounů. Cílem těchto aktivit je nejen úspěšné zvládání školních požadavků, zlepšení školního prospěchu a minimalizace školních neúspěchů dětí, ale také úspěšnost dětí ve třídním či širším kolektivu dětí, aktivní zapojení náhradních rodičů do procesu přípravy dětí, jejich motivace k důležitosti vzdělávání nezletilých. Záměrem je tedy budování a rozvoj pozitivního vztahu nejen dětí, ale i pečujících osob ke vzdělávání se a přispění k rozvoji jejich vzdělanostní gramotnosti. Koordinátorem těchto aktivit je vybrán vhodný lektor pro dítě. Dané aktivity probíhají minimálně jednou týdně v časové dotaci dvou vyučovacích hodin, dle potřeby i častěji. Aktivity se konají v prostorách naší organizace nebo v domácnosti pěstounů.